Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 18:09

Zakres oferowanych usługW ramach projektu oferujemy usługę mającą na celu udzielenie MŚP pomocy w zakresie pozyskania najkorzystniejszego finansowania zwrotnego (kredyt, leasing) oraz zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych.

Wsparcie realizowane jest w dwóch etapach:

Etap I: obejmuje doradztwo w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez Klienta oferty finansowania zwrotnego dostępnej w ramach projektu:
  • pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami
  • pomoc w przygotowaniu specyficznych dla danej oferty dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dostosowanie biznesplanu, który powinien określać sposób zarządzania przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych, tak aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, tj. zostały osiągnięte założone cele przedsięwzięcia, a zaciągnięcie zobowiązania zostało spłacone.
  • Asystę przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową, rozumianą jako uczestnictwo w procesie podpisywania umowy. Doradca, w szczególności powinien doradzić i wyjaśnić Klientowi warunki na jakich finansowanie jest udzielone, w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Etap II: obejmuje doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty finansowania zwrotnego (oraz opcjonalnie szkolenie)
  • bieżący monitoring zgodności postępu realizacji przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu, który powinien w szczególności obejmować identyfikację Ew. zagrożeń w powodzeniu przedsięwzięcia i mieć na celu odpowiednio wczesną pomoc w określeniu i podjęciu działań zaradczych. Doradztwo powinno także dotyczyć wdrażania u Klienta mechanizmów kontroli realizacji założeń biznesplanu i zachowania płynności finansowej, zarządzania długiem, monitorowania realizacji przedsięwzięcia, optymalizacji kosztów, zapasów i należności.
  • doradztwo związane z planowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan - w szczególności zagadnień organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontekście planowania dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwości ponownego skorzystania ze środków zwrotnych takich jak kredyt, leasing, pożyczka itp.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry