Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 17:24

Informacje nt. projektuProjekt pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, realizowany na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 02.01.2015 r. w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Projekt stanowi przedsięwzięcie polegające na przetestowaniu i wdrożeniu usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP powiązanej z dostosowaną do potrzeb MSP ofertą finansowania zwrotnego, w mikro, małych i średnich firmach. Testowane w ramach projektu rozwiązania umożliwią stworzenie w przyszłości optymalnej dla MŚP usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie ubiegania się o finansowanie zwrotne oraz zarządzania firmą z wykorzystaniem tego finansowania, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw oraz podniesienia ich konkurencyjności, rentowności i potencjału

Bezpośrednimi korzyściami dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie będą:
  • większa dostępność oferty finansowania zwrotnego,
  • oszczędność czasu w procesie ubiegania się o finansowanie zwrotne,
  • ułatwienie i pomoc w kontakcie z instytucjami finansowymi,
  • zapewnienie wykonania kompleksowych usług, według określonego standardu, przy zachowaniu najwyższej staranności i poufności.
Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy dostępu MŚP do finansowania zwrotnego, a z uwagi na fakt, iż wsparcie skierowane będzie do podmiotów niekorzystających w okresie ostatnich 3 lat z dofinansowania zwrotnego, w szczególności do mikro i małych przedsiębiorstw, umożliwi upowszechnienie idei korzystania ze wsparcia zwrotnego przez podmioty w największym stopniu do tego predysponowane.

W dłuższej perspektywie czasowej realizacja przedmiotowego projektu korzystnie wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ich nastawienie na rozwój, innowacyjność.

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego 35 Klientom. Każdemu Klientowi zostanie udzielone wsparcie w postaci doradztwa w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego, doradztwa przy jego realizacji zgodnie z umową o finansowanie oraz (opcjonalnie) szkolenia.

DLA PRZEDSIĘBIORCY JEST TO USŁUGA BEZPŁATNA!
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry