Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 16:45

Pomoc de minimis


Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, nie wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej ze względu na swoją wielkość – wsparcie otrzymane w formie de minimis nie zagraża konkurencji na wspólnym rynku europejskim.
Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych, a w sektorze transportu drogowego – nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Pomoc de minimis udzielana w ramach projektu ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Realizacja na rzecz Klienta usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP jest usługą bezpłatną w okresie realizacji projektu.

Koszt Usługi pilotażowej wyświadczonej bezpośrednio dla Klienta stanowi dla niego pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.). Pomoc de minimis udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012, poz. 1064 z późniejszymi zmianami).

Klientowi korzystającemu z usługi zostanie wystawione zaświadczenie o pomocy de minimis.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry