Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 16:48

Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach następujących działań wpisanych w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
1. Ułatwianie startu młodym rolnikom
2. Modernizacja gospodarstw rolnych
3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Szczegółowe informacje o planowanych naborach wniosków znajdują się w zakładce "Aktualności".

1. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Pomoc w ramach niniejszego działania przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
O pomoc może się ubiegać osoba, która:
1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, albo
2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR:
a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub
c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b – wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 2007).

Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawana jest data:
a) wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR,
b) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, z zastrzeżeniem pkt c i d,
c) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych - data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych,
d) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – data zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od daty określonej zgodnie z a, b, lub c.

Beneficjent działania musi spełniać następujące warunki:
1) jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;
2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub
stażu pracy w rolnictwie;
3) będzie rozwijał działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;
4) co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
5) przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
6) będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przejmowane gospodarstwo:
1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa
niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa;
2) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę (przez okres co najmniej 5 lat) z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
3) spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w
ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań dotyczących w szczególności prowadzenia gospodarstwa oraz ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji założeń biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz dostosowania do standardów.

Beneficjent działania otrzymuje jednorazową premię w wysokości 50 000 zł.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Do ubiegania się o pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” uprawnione są osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:
• są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
• prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
• spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:
1. inwestycje materialne:
a) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,
b) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
c) zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,
d) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności
rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;
2. inwestycje niematerialne:
a) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,
b) usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Wsparcie finansowe może być przyznane na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:
• przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,
• spełnia wymagania określone przepisami prawa,
• jest uzasadniona ekonomicznie,
• nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
• nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,
• jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi:
40% kosztów kwalifikowalnych operacji,
50% - w przypadku operacji realizowanej:
• przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, albo
• na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
60% - w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
75% - w przypadku operacji realizowanej w związku z wdrażaniem Dyrektywy Azotanowej – umowy w tym zakresie będą mogły być zawierane do 30 kwietnia 2008 r.
Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Do realizacji będą mogły być przyjęte operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł. Nie dotyczy to operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Celem niniejszego działania jest:
1. Powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie.
2. Utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych.
3. Zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.

Program ten wyłącza ze wsparcia grunty położone w granicach obszarów Natura 2000 z uwagi na fakt, iż obszary te nie mają obowiązujących planów zarządzania wskazujących grunty bez przeciwwskazań środowiskowych do zalesiania wynikających z wymogów ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk priorytetowych określonych w dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Wsparcie na zalesienie polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (KE) nr 1974/2006, wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów. Wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.
Wysokość kwoty wsparcia jest zróżnicowana w zależności od:
a) proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu;
b) wykonania grodzenia całości lub części uprawy w celu zabezpieczenia sadzonek
drzew przed zwierzyną;
c) ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż 120 koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych (zwalczanie chwastów i patogenów), ochronę indywidualną cennych drzew (smarowanie repelentami, osłony z 3 palików, owijanie wierzchołków drzewek wełną owczą) oraz czyszczenie wczesne (CW).

Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość dochodu i jego źródła pochodzenia ustalana będzie na podstawie dochodów z roku poprzedzającego składanie wniosku o przystąpienie do programu. Otrzymają ją rolnicy, których udział dochodu z rolnictwa przekracza 25% dochodu całkowitego w gospodarstwie, zgodnie z relacjami wysokości maksymalnych stawek umieszczonych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, przy zastosowaniu kursu 3,9038 PLN, stanowiącego średni kurs za 2006 rok, obliczony na podstawie kursów miesięcznych publikowanych przez Europejski Bank Centralny. Premia zalesieniowa podlega prawu dziedziczenia.

Pomoc nie będzie przyznawana:
1) rolnikom korzystającym ze wsparcia w postaci renty strukturalnej;
2) na zalesianie gruntów położonych w granicach obszarów Natura 2000;
3) na plantacje choinek świątecznych;
4) na plantacje drzew szybkorosnących.
Wsparcie na zalesienie oraz premia pielęgnacyjna i zalesieniowa są finansowane w całości ze środków publicznych EU i krajowych, w stosunku 80% - UE i 20% - środki krajowe.


4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem ma na celu tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Działanie skierowane jest do osób fizycznych ubezpieczonych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (25 616,1 euro). Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 Wszystkich osoby fizyczne oraz podmioty prawne zainteresowane otrzymaniem dotacji na inwestycje związane z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną na terenach wiejskich zapraszamy do korzystania z naszych usług obejmujących kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych od momentu opracowania koncepcji projektu inwestycyjnego do wypłaty dotacji na Państwa konto.

Oferujemy Państwu również bezpłatne usługi informacyjne, w zakresie których po zapoznaniu się z Państwa potrzebami inwestycyjnymi, będziemy niezwłocznie informować o każdej pojawiającej się możliwości otrzymania dotacji na ich realizację.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry