Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 18:03

Dotacje dla przedsiębiorstw

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne na terenie województwa podkarpackiego mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych w m.in. ramach:
1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
3) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
4) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O tym, z którego z wyżej wymienionych programów może zostać sfinansowany projekt, decydować będzie zakres i wartość inwestycji, lokalizacja projektu, stopień innowacyjności oraz charakter działalności firmy. Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki dostępnych programów wsparcia dla przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego, natomiast szczegółowe informacje o planowanych naborach wniosków znajdują się w zakładce "Aktualności".

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

O wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 (Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości) będą mogły starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.

Minimalna kwota wsparcia wynosić będzie 10 tys. PLN (2,5 tys. euro).
Maksymalna wysokość wsparcia:
- w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw: 800 tys. PLN (200 tys. euro)
- w przypadku średnich przedsiębiorstw: 1,2 mln PLN (300 tys. euro).

Projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata, będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 mln zł (500 tys. euro), natomiast projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 5,6 mln PLN.

Suma dotacji dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 2007 – 2013 nie może przekroczyć kwoty 15 mln PLN.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem (niezbędne o realizacji projektu) dotyczyć powinny m.in.:
- prac przygotowawczych, w tym: przygotowania dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na środowisko, przygotowania biznes planu, zakupu nieruchomości;
- prac związanych z robotami budowlanymi, w tym: przygotowania terenu, prac geodezyjnych, prac ziemnych, prac budowlanych, prac montażowych;
- zakupu sprzętu i wyposażenia oraz instalacji;
- promocji projektu.

Preferowane będą projekty o wysokim stopniu innowacyjności, realizowane na obszarach o niskim wskaźniku przedsiębiorczości, wysokim bezrobociu, obszarach wiejskich, których rezultatem będą nowe miejsca pracy. Ponadto priorytetowo traktowane będą inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa z branży turystycznej.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planuje rozpocząć przyjmowanie wniosków o dotacje unijne na inwestycje w miesiącu maju 2008 r.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach Działania 1.6 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej pomoc unijna udzielana będzie na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.

O dotacje wnioskować mogą osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
- prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
- działające jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Pomoc finansowa może zostać przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
a) budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi,
b) zakup i instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
c) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
d) zakup specjalistycznych środków transportu,
e) zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
f) zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem,
g) wdrożenie procedury systemu zarządzania jakością,
h) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, biznes planu, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Maksymalna wysokość pomocy, przyranna w okresie realizacji PROW wynosi 20 mln PLN. Wielkość pomocy przyznana na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. PLN.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
1) 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, realizowanej przez przedsiębiorcę, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą,
2) 40% kosztów inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo,
3) 50% kosztów inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe i średnie przedsiębiorstwo:
- który zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw lub
- który jest zarejestrowany jako grupa producentów rolnych lub ich związek, lub wstępnie uznana grupa, lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw,
- który realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.

W ramach Działania 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 na pomoc mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, których siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej,
- gminy wiejsko – miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy wiejsko – miejskiej, z wyłączeniem miast liczących 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

O uzyskanie dotacji może starać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Wsparcie przyznawane będzie mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność z zakresu:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
2) usług dla ludności,
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej,
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa,
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
7) usług transportowych,
8) usług komunalnych,
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
10) magazynowania lub przechowywania towarów,
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację inwestycji nie może przekroczyć:
a) 100 tys. PLN – jeżeli w wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie od 1 do 2 nowych miejsc pracy,
b) 200 tys. PLN – jeżeli realizacja inwestycji przyczyni się do tworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy,
c) 300 tys. PLN – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Poziom pomocy finansowej może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 tys. PLN.


3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Projekty badawcze i rozwojowe, projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu będą mogły zostać dofinansowane w ramach Działania 1.4 oraz 4.1: Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac. Dofinansowaniu podlegać będzie także przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomić pierwsze terminy składania wniosków w I kwartale 2008 r.

Przedsiębiorcy planujący wdrożenie nowych, co najmniej w skali kraju (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata), rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych nowych środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG.
Wspierane będą również projekty inwestycyjne oraz niezbędne do ich realizacji projekty doradcze dla przedsiębiorców w zakresie:
- zastosowania nowych, co najmniej w skali kraju, rozwiązań organizacyjnych (w tym marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania, zakup niezbędnych nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
- tworzenia nowych miejsc pracy powstających w wyniku realizacji ww. inwestycji.

Za obsługę Działania 4.4 w ramach PO IG odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany termin składania wniosków: I połowa 2008 r.

W ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe). Wsparciu podlegać będą także usługi doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej.
Wnioski o dotacje w ramach Działania 5.4 będzie można składać w I połowie 2008 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach osi priorytetowej IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska wspierane będą projekty małych, średnich i dużych firm redukujące ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyclingu.

Instytucją wdrażającą IV oś priorytetową jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry