Piątek, 30 paźdiernika 2020, godz. 18:24

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów m.in. w ramach:
1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1. Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:
1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:
a) zaopatrzenia w wodę,
b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,
2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

O pomoc mogą wnioskować:
1) gminy
2) jednostki organizacyjne, dla których organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.

Pomoc może być przyznana na:
1) projekt realizowany w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej lub
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji

Programu, nie może przekroczyć:
1) 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej;
2) 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
3) 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom pomocy Z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

2. Działanie Odnowa i rozwój wsi

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego działania mogą składać osoby prawne, tj.: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej lub
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł (128 080,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł (6 404,0 euro).

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

I. OS PRIORYTETOWA 2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna

Realizowane w ramach działania projekty dotyczyć będą m. in.:
− dróg i mostów wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz infrastruktury towarzyszącej,
− obwodnic obszarów zurbanizowanych,
− taboru dla połączeń regionalnych oraz regionalnej sieci kolejowej,
− infrastruktury oraz wyposażenia lotniska Rzeszów-Jasionka – projekty inne niż realizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko; w zakresie portów lotniczych wsparcie ograniczone będzie wyłącznie do portu lotniczego Rzeszów-Jasionka,
− transportu multimodalnego lub centrów logistycznych,
− transportu publicznego, w tym zakup taboru.

Wartość projektów w zakresie transportu multimodalnego, w tym centrów logistycznych  powinna kształtować się na poziomie wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 20 mln zł.

Poniżej przedstawiono minimalne oraz maksymalne kwoty wsparcia obowiązujące w poszczególnych schematach działania 2.1 oraz planowany termin naborów wniosków o dofinansowanie projektów:
Schemat A – Drogi wojewódzkie (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym)
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 20 mln zł.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów czerwiec 2009r. (planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektów).
Schemat B – Drogi powiatowe
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 2 mln zł,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 10 mln zł.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów luty 2008r. (planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektów).
Schemat C – Drogi gminne
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,75 mln zł,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 2 mln zł.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów luty 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów).
Schemat D – Transport publiczny
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,5 mln zł,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 3 mln zł.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów czerwiec 2009r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów).
Schemat E – Infrastruktura kolejowa
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów czerwiec 2009r. (planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektów).
Schemat F – Infrastruktura portów lotniczych
− minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu,
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: bez limitu.
Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie styczeń 2010r. (planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektów).

2. Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna

Realizowane w ramach działania projekty dotyczyć będą, m. in.:
− odnawialnych źródeł energii,
− infrastruktury przesyłu energii elektrycznej lub przesyłu energii cieplnej,
− wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym w skojarzeniu,
− systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacji istniejących sieci dystrybucji,
− kompleksowej termomodernizacji obiektów u6ytecznosci publicznej oraz zmiany źródeł wytwarzania energii w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji”,
− modernizacji obiektów spalania paliw.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedstawionych w projekcie powinna wynosić do 20 mln zł.
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii powinny kształtować się na poziomie wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 3 mln zł.
Podstawowa formą płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 to sierpień 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

II. OŚ PRIORYTETOWA 3. SPOŁECZENSTWO INFORMACYJNE
 
1. Działanie 3. Społeczeństwo informacyjne

Realizowane w ramach działania projekty dotyczyć będą m. in.:
− e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja),
− e-usług w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny,
− platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym,
− geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego,
− lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmowa na poziomie regionalnym i/lub krajowym,
− publicznych punktów dostępu do Internetu,
− lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa,
− centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.

Wartość kosztów kwalifikowalnych przedstawionych w projektach w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach wyższych powinna wynosić poniżej 20 mln zł.
Podstawową formą płatności będzie refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3. Społeczeństwo informacyjne to sierpień 2008r. (planowane są trzy nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

III. Os priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

1. Działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska

Realizowane projekty dotyczyć będą m.in.:
− infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie aglomeracji do 15 000 RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
− infrastruktury oczyszczalni ścieków w obrębie aglomeracji do 15 000 RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
− infrastruktury dostarczania i uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych),
- systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów, obiektów przekształcania odpadów, modernizacji istniejących i rekultywacji zamkniętych składowisk, likwidacji „dzikich” wysypisk.

Wartość projektów kształtuje się w następujący sposób:
Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę:
− projekty na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców w przypadku, gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 mln zł,
− projekty na obszarach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców w przypadku, gdy gmina wyczerpała limit wsparcia w ramach PROW – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,
− projekty w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,
Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł.

Poniżej przedstawiono minimalne oraz maksymalne kwoty wsparcia obowiązujące w poszczególnych schematach działania 4.1 oraz planowany termin naborów wniosków o dofinansowanie projektów:
Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę:
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 8 mln zł.
Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1.a oraz 4.1.b to luty 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).
Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów:
− maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł.
Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1.c to sierpień 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

2. Działanie 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Realizowane projekty dotyczyć będą:
− w zakresie zachowania wody: m. in. renaturalizacji cieków wodnych i terenów wodnobłotnych, utrzymania naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie, odtworzeniu terenów podmokłych,
− w zakresie magazynowania wody: urządzeń przeciwpowodziowych (wałów z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przepompowni, polderów, suchych zbiorników, kanałów ulgi), regulacji i utrzymania cieków wodnych oraz innych form retencyjności, małych zbiorników wielozadaniowych i stopni wodnych,
− w zakresie strategii zarządzania ryzykiem powodziowym: ocen ryzyka powodziowego, map zagrożeń, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i studiów ochrony przeciwpowodziowej.

Dla wszystkich rodzajów projektów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna być niższa niż 40 mln zł.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 to luty 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

Podstawową forma płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

3. Działanie 4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:
− zachowania ró6norodnosci gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej,
− ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
− infrastruktury słu6acej promocji obszarów Natura 2000,
− centrów edukacji ekologicznej,
− inwentaryzacji przyrodniczej (optymalnie na poziomie gmin),
− opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
− monitoringu przyrodniczego,
− przejść dla zwierząt i likwidacji barier ekologicznych,
− edukacji ekologicznej, kampanii promocyjnych i informacyjnych, imprez masowych, konkursów ekologicznych.

Poniżej przedstawiono minimalną oraz maksymalną wartość poszczególnych projektów:
1. Projekty z zakresu centrów edukacji ekologiczne:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł,
2. Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł,
3. Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł,
4. Projekty budowy przejść dla zwierząt, likwidacja barier ekologicznych:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 2 mln zł,
5. Pozostałe rodzaje projektów:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 5 mln zł.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 to luty 2009r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

Podstawowa forma płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

4. Działanie 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:
− monitoringu środowiskowego oraz narzędzi obserwowania środowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku,
− obiektów i wyposażenia jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej),
− działań zabezpieczających przed osuwiskami oraz likwidacji ich skutków.

Minimalna / maksymalna wartość projektu kształtuje się na następującym poziomie:
1. Projekty dotyczące osuwisk:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 20 mln zł.
2. Projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej):
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł.
3. Projekty dotyczące monitoringu środowiska:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 to luty 2009r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

Podstawową formą płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

IV. Os priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna

1. Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna

Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:
− obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych szkół wyższych, np. laboratoriów, pracowni, bibliotek, oraz wyposażenia tych obiektów m.in. w aparaturę służącą celom dydaktycznym lub naukowo-badawczym, w tym dostosowania ww. obiektów do potrzeb niepełnosprawnych. Jako element szerszych przedsięwzięć wspierana będzie infrastruktura towarzysząca, taka jak akademiki.
− obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, w tym dostosowania ww. obiektów do potrzeb niepełnosprawnych. Jako element szerszych przedsięwzięć wspierana będzie infrastruktura towarzysząca, np. bursy, sale gimnastyczne.

Minimalna / maksymalna wartość projektów kształtuje się na następującym poziomie:
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów dydaktycznych szkolnictwa artystycznego:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł.
2. Pozostałe rodzaje projektów:
− minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,
− maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: bez limitu.

W zakresie robót budowlanych i/lub wyposażenia obiektów szkolnictwa wyższego - Schemat A nie został określony limit wsparcia ze środków EFRR, natomiast w przypadku robót budowlanych i/lub wyposażenie obiektów szkół i placówek tworzścych system oświaty – Schemat B,  maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR wynosi 5 mln zł.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1.a oraz 5.1.b to sierpień 2008r. (planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania).

2. Działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Realizowane projekty dotyczyć będą m. in.:
− infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenia obiektów, w tym w aparaturę medyczną do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, w tym dostosowania ww. obiektów do potrzeb niepełnosprawnych,
− obiektów pomocy społecznej (np. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków dla uchodźców, innych), w tym dostosowania ww. obiektów do potrzeb niepełnosprawnych.

Minimalna wartość projektu kształtuje się na następującym poziomie:
Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia - 1 mln zł,
Schemat B – pomoc społeczna - 500 tys. zł.

Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR wynosi:
Schemat A – infrastruktura ochrony zdrowia - 5 mln zł,
Schemat B – pomoc społeczna - 5 mln zł.

Podstawową formą płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2.a oraz 5.2.b to sierpień 2008r. (planowany jest jeden nabór wniosków w ramach działania 5.2.a oraz dwa nabory wniosków w ramach działania 5.2.b).

3. Działanie 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Realizowane projekty dotyczyć będą infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, takiej jak stadiony, hale sportowe, boiska, korty tenisowe, pływalnie i inne obiekty.

Dla wszystkich rodzajów projektów minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł. Dla wszystkich rodzajów projektów maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR wynosi 5 mln zł.

Podstawową formą płatności będzie refundacja. Przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.

Planowany termin pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 to luty 2009r. (planowane są dwa nabory wniosków w ramach tego działania).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty mogą wnioskować o wsparcie projektów w ramach następujących priorytetów:
1. Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa
Głównym celem osi priorytetowej jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Głównym celem osi priorytetowej jest zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.
3. Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Głównym celem osi priorytetowej jest zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska.
4. Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Głównym  cel osi priorytetowej jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.
5. Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku
Głównym celem osi priorytetowej jest zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków.
6. Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Głównym celem osi priorytetowej jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.
7. Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Ma na celu zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko.
8. Priorytet X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
Głównym celem osi priorytetowej jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, energii elektrycznej oraz poprzez rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego i magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnych, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii będzie dodatkowo wspierana poprzez zwiększenie dostępności na rynku urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:
• Ministerstwo Środowiska (priorytety I-III);
• Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);
• Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X).

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry