Wtorek, 31 marca 2020, godz. 15:09
2011-11-18
Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG, 2007-2013

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

jako Instytucja Wdrażająca działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.)

od dnia 6 grudnia 2011 r. wznawia nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

 

Kredyt technologiczny będzie udzielany na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości 4 mln PLN, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć pułapów wsparcia określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

O dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego.

 

Lista banków kredytujących współpracujących z BGK jest zamieszczona na stronie: http://www.bgk.com.pl/lista-bankow-wspolpracujacych

 

Budżet działania 4.3 Kredyt technologiczny wynosi 336 149 568 Euro.

 

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego wznowienia konkursu wynosi: 250 000 000 zł

UWAGA:

OD 2 listopada br. OBOWIĄZUJE ZMIENIONA DOKUMENTACJA KONKURSOWA.

Nowe wzory dokumentów dla działania 4.3 PO IG uwzględniają zmiany w aktach prawnych oraz modyfikacje wynikające z doświadczeń we wdrażaniu działania 4.3 PO IG i mają głównie charakter porządkowy i doprecyzowujący.

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Regulamin przeprowadzania konkursu

L.p.

Miejsce w dokumencie

Rodzaj zmiany

1.

§ 2

Aktualizacja obowiązujących podstaw prawnych

2.

§ 6 ust. 3

Doprecyzowanie zapisów dot. sposobu składania wniosków o dofinansowanie do BGK

3.

§ 7 ust. 1 pkt 5, § 8 ust. 2

Doprecyzowanie zapisów dot. sposobu informowania Wnioskodawcy o powodach odrzucenia wniosku

4.

§ 7 ust. 2 pkt 9

Doprecyzowanie zapisów dot. możliwości składania wyjaśnień/uzupełnień do wniosku

Wniosek o dofinansowanie

L.p.

Miejsce w dokumencie

Rodzaj zmiany

1.

Załączniki - pkt V.1, V.6

Wprowadzenie możliwości składania oświadczeń o wpisie do KRS/EDG (dodano załączniki nr 1a i 1b do wniosku - wzory oświadczeń)

2.

Załączniki - pkt V.4

Aktualizacja obowiązujących podstaw prawnych

Instrukcja wypełniania wniosku

L.p.

Miejsce w dokumencie

Rodzaj zmiany

1.

Wymogi formalne przygotowania wniosku o dofinansowanie  - lit. m)

Doprecyzowanie zapisów dot. prawidłowego potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem

2.

Wymogi formalne przygotowania wniosku o dofinansowanie  - lit. n)

Wprowadzenie możliwości składania oświadczeń o wpisie do KRS/EDG

3.

Pkt 13. Cel projektu

Doprecyzowanie zapisów dot. określania wskaźników rezultatu

4.

V. 3 Wytyczne do sporządzenia Opinii o nowej technologii

Doprecyzowanie wzoru deklaracji bezstronności zamieszczanej w Opinii o nowej technologii

5.

V. 4  Wytyczne do przygotowania informacji o pomocy publicznej

Zmiana załącznika do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

6.

V. 5 Sprawozdania finansowe

Dostosowanie zapisów do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 254, poz. 1704) 

7.

V. 6 Wytyczne do przygotowania dokumentów potwierdzających status przedsiębiorcy

Wprowadzenie możliwości składania oświadczeń o wpisie do KRS/EDG.

Umowa o dofinansowanie

L.p.

Miejsce w dokumencie

Rodzaj zmiany

1.

§ 6 ust. 12

Usunięto zapisy dotyczące kontroli, skrócono termin na weryfikację wniosku o płatność.

2.

§ 14 ust. 2 pkt 4

Usunięto punkt mówiący o aktualizacji harmonogramu realizacji Projektu. Obecnie każda zmiana w harmonogramie realizacji Projektu wymaga aneksu.


Kliknij, aby przejść do pełnej dokumentacji konkursowej obowiązującej w ramach niniejszego naboru


Procedura odwoławcza

Kredytobiorca, którego wniosek o dofinansowanie został uznany za niezgodny z ustawą i nie uzyskał dofinansowania w formie premii technologicznej może odwołać się od wyników oceny, zarówno formalnej jak merytorycznej. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.

Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Załączniku 4.4: Procedura odwoławcza w ramach PO IG do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zgodnie z art. 30 c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Pytania związane z aplikowaniem do działania 4.3 Kredyt technologiczny prosimy kierować pod adresem: .

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel: +48 22 522 94 10
fax: +48 22 522 91 94
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry