Wtorek, 31 marca 2020, godz. 16:26
2011-03-04
Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG - rok 2011

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych 

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2011 r. Nr 36 poz. 185)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl,


w terminie:
21 marca do 27 maja 2011 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Uwaga!

Nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 27 maja 2011 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

 
Dofinansowanie będzie udzielane na

- wczesną fazę rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

  • stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
  • opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

- fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych  na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

 
O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

  1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych  w § 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 36, poz. 185 ), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
  2.  spełniający warunki określone w § 27, §27a ust 1-3 i § 28 ww. Rozporządzenia.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry