Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:42
2011-02-21
Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo
18 lutego 2011 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2011 Nr  36, poz. 185). Zmienione rozporządzenie reguluje udzielanie wsparcia w ramach działań 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4 i 6.1 Programu Innowacyjna Gospodarka. Celem nowelizacji jest przede wszystkim zmiana warunków udzielania wsparcia w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj wsparcia przeznaczonego na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, stanowiącego pomoc de minimis. Wsparcie to może być udzielane z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, szkolenia, zakup usług doradczych oraz koszty osobowe i administracyjne. Celem nowego rodzaju wsparcia na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego jest przygotowanie koordynatora oraz uczestników powiązania kooperacyjnego do stworzenia wspólnej strategii rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji powiązania kooperacyjnego na rynku.

W ramach dotychczasowego wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego zmodyfikowano mechanizm rozliczania wsparcia oraz w zakresie inwestycji wprowadzono alternatywne wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego objętego regułami pomocy publicznej. Ponadto zgodnie z projektowaną regulacją koordynator powiązania kooperacyjnego może również otrzymać pomoc publiczną na usługi doradcze oraz szkolenia specjalistyczne. Nowym przeznaczeniem pomocy publicznej wprowadzonym nowelizacją jest pomoc na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla koordynatorów powiązania kooperacyjnego. Wsparcie to ma na celu pobudzenie i stymulowanie działalności innowacyjnej powiązania kooperacyjnego.

Ponadto, rozporządzenie ma na celu uproszczenie systemu i ułatwienie realizacji projektów we współpracy w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, wprowadzono możliwość realizowania projektu w partnerstwie z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą. Partnerami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach projektu partnerskiego są tylko przedsiębiorcy spełniający warunki określone dla beneficjentów wsparcia w ramach działania 1.4. Wdrożenie wyników badań lub prac zrealizowanych w ramach działania 1.4 będzie mogło nastąpić u co najmniej jednego przedsiębiorcy realizującego projekt, także u partnera.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z propozycją Instytucji Pośredniczącej PO IG dla działania 1.4, zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą, najbliższe uruchomienie naboru wniosków planowane jest w terminie od  7 marca do 8 kwietnia 2011 r., natomiast dla działania 5.1 uruchomienie  naboru planowane jest w marcu 2011 r.
Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry