Wtorek, 31 marca 2020, godz. 14:53
2008-01-18
Dotacje dla przedsiębiorstw z PROW 2007-2013

Od 2008 roku Przedsiębiorcy prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, a także gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem działań inwestycyjnych może być np.:
• zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej,
• zagospodarowanie terenu,
• prace budowlane, remontowe, modernizacyjne itp.

O dotację mogą ubiegać się także podmioty podejmujące lub rozwijające działalność agroturystyczną, turystyczną oraz działalność usługową związaną ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.

Dotacja jest przyznawana na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 300 000 złotych. Realizacja projektów, które uzyskają wsparcie ze środków unijnych, powinna wpłynąć na zwiększenie poziomu konkurencyjności gospodarki na obszarach wiejskich, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia na terenach wiejskich.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2008 start · wstecz · do góry